Information om integritetspolicy för affärspartner

Bystronic tillhandahåller denna information om vår integritetspolicy till våra affärspartner (samarbetspartner), för att förklara hur vi behandlar personuppgifter från våra återförsäljare, kunder, leverantörer och affärspartner (kallas gemensamt ”affärspartner”) samt anställda hos våra affärspartner.

Tillämpningsområde

Denna information gäller dig som är en fysisk person och vår affärspartner (t.ex. en konsult eller enmansföretagare) eller som är medarbetare hos någon av våra affärspartner och interagerar med oss på uppdrag av denna.

Kategorier av personuppgifter och källor

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig, som kommer från dig eller från auktoriserad tredje part (t.ex. från dina överordnade, offentliga myndigheter eller offentliga källor):

  • Personuppgifter gällande affärspartner som är fysiska personer: Namn, företagsrelaterade kontaktuppgifter, levererade eller erbjudna tjänster eller varor, avtalsdetaljer, innehåll från korrespondens (t.ex. e-postmeddelanden eller affärsbrev), betalningsinformation, faktureringsinformation och affärshistorik
  • Personuppgifter gällande anställda hos affärspartner: Namn, företagsrelaterade kontaktuppgifter, arbetsgivarens namn, titel/tjänst och innehåll i korrespondens (såsom e-postmeddelanden eller affärsbrev)

Syfte, rättslig grund och konsekvenser

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullfölja kontraktsvillkoren gentemot våra affärspartner (vilket omfattar  uppfyllande av avtalsförpliktelserna, fakturahantering, kommunikation, samt lagliga och rättsenliga verksamheter), i marknadsföringssyfte och vid kundvårdsaktiviteter samt för säkerhetsåtgärder och bedrägeribekämpning. Bystronic Group åberopar följande rättsliga grunder för sådan behandling:

  • För att fullgöra ett avtal med affärspartnern (artikel 6 b Dataskyddsförordningen);
  • Bystronic Groups, Bystronics dotterbolags eller en tredje parts (såsom förvaltningar eller domstolar) berättigade intressen (artikel 6 f Dataskyddsförordningen). Det berättigade intresset kan i synnerhet innefatta ett koncernöverskridande informationsutbyte, marknadsföring och kundvårdsaktiviteter, bedrägeribekämpning, missbruk av IT-system eller pengatvätt, tillämpning av skydd för visselblåsare, objektssäkerhet, IT-säkerhet, nätverkssäkerhet, interna undersökningar eller potentiella fusions- och förvärvsaktiviteter;
  • Samtycke (artikel 6 a Dataskyddsförordningen);
  • Fullgörande av rättsliga förpliktelser (artikel 6 c Dataskyddsförordningen);

Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att kunna avsluta och/eller fullgöra affärsavtalet och är frivilligt. Om du däremot inte lämnar ut några personuppgifter kan det hända att de aktuella organisatoriska och administrativa processerna försenas eller inte kan genomföras.

Kategorier av mottagare

Bystronic kan anlita tjänsteleverantörer som fungerar som behandlare av dina uppgifter, för att tillhandahålla IT-stöd och annat administrativt stöd (t.ex. tjänsteleverantörer som erbjuder bokföringstjänster eller serverhosting, eller utför underhållstjänster). Dessa tjänsteleverantörer kan ha tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla sådana tjänster.

Dessutom kan vi lämna vidare dina personuppgifter till andra Bystronic-företag i syfte att stöda driften av informationssystem för hantering och analys av kundrelationer och kundinteraktion samt tillhörande allmän IT-support. Genom särskilda dataöverföringsavtal baserade på  standardavtalsklausuler, som finns tillgängliga, eller genom att vidta andra åtgärder, har vi sett till att Bystronic-koncernen erbjuder ett adekvat dataskydd.

Tillgången till dina personuppgifter kommer att begränsas till de individer som behöver denna information för att omedelbart fullgöra sina uppdrag.

Bystronic-koncernens bolag kan också, enligt vad som krävs eller enligt gällande lag, lämna vidare dina personuppgifter till statliga myndigheter, domstolar, externa konsulter eller tredje part av liknande slag.

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas av oss och/eller våra tjänsteleverantörer enbart i den omfattning som krävs för att fullgöra våra skyldigheter och för den tid som krävs för att uppnå syftet i vilket sådan information samlades in, alltid i enlighet med gällande dataskyddslagar. När vi inte längre behöver dina personuppgifter för att fullgöra våra avtalsförpliktelser eller rättsliga skyldigheter tar vi bort dessa uppgifter från våra system och register och/eller vidtar åtgärder för korrekt anonymisering av uppgifterna så att du inte längre kan identifieras med hjälp av dem, såvida vi inte behöver behålla din information, inklusive personuppgifter, för att efterleva lagar eller regelverk som vi är underkastade. Ett exempel på detta är lagstadgade lagringstider, vilka kan ha sitt ursprung i nationella lagar o.s.v., och oftast innebär lagringstider på upp till 10 år, men under vissa omständigheter upp till 30 år, när dina uppgifter behövs för att säkra bevis.

Dina rättigheter

Om du har gett ditt samtycke till behandling av en viss typ av uppgifter kan du när som helst ta tillbaka detta med verkan för framtiden. Ett sådant återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som utförts innan samtycket återkallades.

Enligt gällande dataskyddslag kan du: (i) Begära tillgång till dina personuppgifter; (ii) Begära rättelse av dina personuppgifter; (iii) Begära radering av dina personuppgifter; (iv) Begära begränsning av behandling av dina personuppgifter; (v) Begära dataportabilitet; (vi) Invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Observera att ovan nämnda rättigheter kan vara begränsade enligt gällande nationella dataskyddslagar.

(i)  Rätt till tillgång: Du har rätt att få bekräftelse från oss på om personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. Om så är fallet har du rätt att få information om de personuppgifterna. Rätten till tillgång omfattar, bland annat, ändamålen med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, samt vilka mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut till. Detta är dock ingen absolut rättighet och andra personers intressen begränsar din rätt till information.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

(ii) Rätt till rättelse: Du har rätt att begära av oss att felaktiga personuppgifter om dig ska rättas. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, har den registrerade rätt att begära att få komplettera ofullständiga personuppgifter – även med en kompletterande förklaring.

(iii) Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): Under vissa omständigheter har du rätt att begära av oss att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av oss och vi är skyldiga att radera dessa personuppgifter.

(iv)   Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter har du rätt att begära av oss att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. I detta fall markeras de aktuella uppgifterna och får endast behandlas av oss i bestämda syften.

(v) Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till andra företag och myndigheter utan att vi hindrar detta.

För att utöva dina rättigheter ber vi dig kontakta oss enligt anvisningarna i stycket ”Frågor” nedan.

Du har också rätt att lämna in ett överklagande hos behörig tillsynsmyndighet.

Rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 21 Dataskyddsförordningen

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e och f Dataskyddsförordningen. Du kan också kräva att vi inte längre behandlar dina personuppgifter. Eftersom Bystronic huvudsakligen använder sig av och behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra sina affärsavtal har Bystronic i regel ett berättigat intresse som väger tyngre än din invändning, såvida begäran om begränsning av behandling inte avser direkt marknadsföring.

För att utöva din rätt ber vi dig kontakta oss enligt anvisningarna i stycket ”Frågor” nedan.

Frågor

Om du har frågor om detta meddelande eller dina rättigheter ber vi dig kontakta Bystronics dataskyddsombud: Ecoprotec GmbH, Pamplonastrasse 19, 33106 Paderborn, Tyskland. Kan även nås via gdprsbystrnccm.

Inställningar för cookies

Bystronic använder «nödvändiga cookies» för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt, «valbara cookies» för att optimera din webbplatsupplevelse och «marknadsförings- och analyscookies» som används av tredje part för att kunna visa riktad marknadsföring till exempel på sociala medier.
Du kan när som helst ändra inställningarna för cookies genom att på den sida som visas klicka på länken «Inställningar för cookies». Mer information om cookies hittar du i vår Integritetspolicy.